Vedtægt – EIF Billard

§ 1  Navn.
Foreningens navn er Ebeltoft Idræts Forenings Billardafdeling.
§ 2  Tilhørsforhold.
Foreningen er en afdeling af Ebeltoft Idætsforening, og er som sådan, udover bestemmelserne i nærværende vedtægt, underkastet de til en hver tid gældende love for hovedforeningen (EIF). Afdelingen repræsenteres gennem sin formand i hovedforeningens bestyrelse.
§ 3  Formål.
Afdelingens primære formål er at dygtiggøre medlemmerne i billardspillet.
§ 4  Organisation.
Afdelingen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer over 18 år. Bestyrelsen kan efter behov dele sig op i stående og midlertidige udvalg, hvis dispositioner den samlede bestyrelse er ansvarlig for. Bestyrelsen kan beslutte at supplere disse udvalg med medlemmer uden for bestyrelsen.
Afdelingens generalforsamling vælger formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår formand og et bestyrelsesmedlem. I lige år afgår kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Med undtagelse af formandsposten og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv.
§ 5  Økonomi.
I foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves hvert år pr. 1. august. Restance over en måned medfører sletning, og nyt medlemskab kan kun opnås ved betaling af hele restancen. Kasseren fremlægger kassekladde og kontoudtog på bestyrelsesmøder.
§ 6  Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal i overensstemmelse med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
2.  Formandens beretning.
3.  Kassererens beretning.
a.  Fremlæggelse af regnskab og budget.
b.  Fastlæggelse af kontingent efter regnskab.
4.  Udvalgenes beretning.
5.  Behandling af bestyrelsens forslag.
6.  Behandling af forslag fra medlemmerne.
7.  Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (på ulige årstal).
8.  Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (på lige årstal).
9.  Valg af to bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller ved skriftlig og begrundet begæring herom fra mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 medlemmer.
Afholdelse af generalforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel, og forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal fremsendes skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtaget skriftlig begæring herom. Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af specifik dagsorden.
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, jfr. dog §7. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Endvidere har forældre til børn under 16 år, der er aktivt medlem af foreningen, taleret og én stemme pr. forældrepar, uanset børnetal, såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettiget.
§ 7  Ophør.
Afdelingens eventuelle opløsning kræver 75% af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højest seks ugers mellemrum. Eventuel formue og ejendele tilfalder Hovedforeningen.
§ 8  Ændringer.
Ændringer i denne vedtægt kan, med undtagelse af paragrafferne 1,2,3 og 7, ske ved opnåelse af almindeligt stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højest seks ugers mellemrum. Afdelingens vedtægter må ikke komme i modstrid med Hovedforeningens vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres ved indvarslingen til generalforsamlingen.
Således vedtaget med ændringer i overensstemmelse med Hovedforeningens vedtægter af 12. oktober 1987.